Readio

Manuál enterálnej výživyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Mária VolekováObsah: •I. Malnutrícia 1 Úvod 2 Definícia malnutrície 2.1 Typy malnutrície 2.2 Príčiny vzniku malnutrície 2.3 Mechanizmus vzniku a vývoja malnutrície 2.4 Diagnostika malnutrície 2.5 Liečba malnutrície •II. Enterálna výživa 1. Prehľad enterálnych diét uvedených na trh na Slovensku 2. PRÍSTUPOVÉ CESTY (p. Lietava) 41 •III. Využitie enterálnej výživy v klinických odboroch 1 Úvod 1.1 Aktuálny stav výživy 1.2 Posúdenie fyzickej kondície 2 Ambulantná enterálna výživa v gastroenterológii 2.1 Mechanizmus a príčiny vzniku malnutrície 2.2 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 2.3 Prehľad indikácií dietetických potravín v gastroenterológii 2.4 Odporúčané dávky 3 Ambulantná enterálna výživa v hepatológii 3.1 Patofyziologické aspekty malnutrície pri hepatálnych ochoreniach 3.2 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 3.3 Prehľad indikácií dietetických potravín v hepatológii 4 Ambulantná enterálna výživa v diabetológii 4.1 Príčiny a mechanizmus vzniku malnutrície u diabetikov 4.2 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 4.3 Prehľad indikácií dietetických potravín v diabetológii a odporúčané dávky 4.4 Prehľad diét s prepočtom obsahu cukrov na sacharidové jednotky 4.5 Odporúčaná dokumentácia 5 Ambulantná enterálna výživa v nefrológii 5.1 Malnutrícia pri obličkových ochoreniach bez príznakov CHRI 5.2 Malnutrícia pri obličkových ochoreniach v preddialyzačnom období CHRI 5.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 5.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v nefrológii a odporučené dávky 5.5 Prehľad diét s vyšším kalorickým indexom 5.6 Odporúčaná dokumentácia 6 Ambulantná enterálna výživa pacientov v dialyzačnom programe 6.1 Malnutrícia u pacientov v chronickom hemodialyzačnom programe 6.2 Malnutrícia u pacientov s peritoneálnou dialýzou 6.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 6.4 Prehľad indikácií dietetických potravín pri dialyzačnej liečbe 6.5 Odporúčaná dokumentácia 7 Ambulantná enterálna výživa v onkológii 7.1 Patofyziologické aspekty metabolizmu pri onkologických ochoreniach 7.2 Príčiny a mechanizmus vzniku malnutrície u onkologických pacientov 7.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 7.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície u onkologických pacientov 7.5 Odporúčané dávky 7.6 Odporúčaná dokumentácia 8 Ambulantná enterálna výživa pri CHOCHP 8.1 Patofyziologické aspekty metabolizmu pri CHOCHP 8.2 Príčiny vzniku malnutrície pri CHOCHP 8.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 8.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície pri CHOCHP 8.5 Odporúčané dávky 8.6 Odporúčaná dokumentácia 9 Ambulantná enterálna výživa pri cystickej fibróze 9.1 Patofyziologické aspekty metabolických porúch pri cystickej fibróze 9.2 Príčiny vzniku malnutrície 9.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy pri cystickej fibróze 9.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície pri cystickej fibróze 9.5 Odporučená dokumentácia 10 Ambulantná enterálna výživa v geriatrii 10.1 Príčiny vzniku malnutrície 10.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti 10.3 Liečba malnutrície 10.4 Indikácie enterálnej výživy 10.5 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície geriatrických pacientov 10.6 Odporúčané dávky 10.7 Odporúčaná dokumentácia 11 Ambulantná enterálna výživa vo všeobecnom lekárstve 11.1 Príčiny vzniku malnutrície u pacientov v starostlivosti všeobecného lekára 11.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti 11.3 Kompetencie všeobecného lekára pri diagnostike a liečbe malnutrície 11.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície vo všeobecnom lekárstve 11.5 Odporúčané dávky 12 Ambulantná enterálna výživa vo vnútornom lekárstve 12.1 Príčiny malnutrície u ambulantných pacientov vo vnútornom lekárstve 12.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti 12.3 Indikácie enterálnej výživy 12.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície 12.5 Odporúčané dávky 12.6. Odporúčaná dokumentácia 13 Ambulantná enterálna výživa v iných odboroch 13.1 V odbore infektológia 13.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti 13.3 Odporúčaná dokumentácia 14 Ambulantná enterálna výživa v predoperačnej príprave a pooperačnej rekonvalescencii 14.1 Patofyziologické aspekty 14.2 Predoperačná príprava a pooperačná rekonvalescencia pri stavoch s vysokým rizikom perioperačných komplikácií •IV. ENTERÁLNA VÝŽIVA U DETÍ 1 Malnutrícia u detí 2 Diagnostika malnutrície u detí 3 Nutričné požiadavky u detí 4 Prehľad diét pre deti 5 Indikácie ambulantnej enterálnej výživy v pediatrii •V. Dokumentácia indikácie enterálnej výživy •VI. Záver •VII. Skratky •VIII. Literatúra •IX. Prílohy...celý text


Pre kadú kapitolu je v prílohe vypracovaná dokumentácia ktorá dokladuje opodstatnenos preskripcie enterálnej výivy. Velikost souboru 27Mb. tlaený manuál pre pacienta tréningové video vytvorené naím tímom názorné pomôcky. Chirurgická jejunostómia.


Enterálna Výživa

Tělo literatury v angličtině. Postup pri predpisovaní prípravkov enterálnej výivy Indikácia a preskripcia pre nových pacientov od Zhodnotenie nutriného stavu pacienta u lekára. R Příručka pro karet. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kniha Manuál enterálnej výivy pre ambulantnú prax aj alie knihy z oblasti dietológie a nutrinej výivy nájdete v pecializovanom kníhkupectve na medicinskaliteratura.sk. Informácie na týchto webových stránkach sú urené pre odbornú verejnos. Webová stránka KLU LMS. Kniha Manuál enterálnej výivy Mária Voleková. Levné grafické designéry v blízkosti mě. EV je prechodom medzi výivou parenterálnou. Komplexná starostlivos o pacientov s chronickou revnou nedostatonosou a revným zlyhaním.

KSEEB Učebnice pro třídu 9 Sanskrit.


Dětské knihy online Manuál enterálnej výživy PDF. Čtení PDF dokumentů Mária Voleková.